Salmon Sashimi on demand

Salmon Sashimi from The Lucas Kitchen Manila.
Salmon Sashimi from The Lucas Kitchen Manila.